HOLDOVERSIGT

Mandag

Tirsdag

Onsdag

 

15.45-16.45

Pony III

15.30-16.15

Pony II

15.15-16.15

Pony III

 

 

 

 

 

 

16.45-17.30

Pony II

16.15-17.00

Pony II

16.15-17.00

Pony II

 

 

 

 

 

 

17.30-18.15

Pony II

17.00-17.45

Pony II

17.00-18.00

Pony III

 

 

 

 

 

 

18.15-19.15

Pony III

18.00-19.00

Privatspring

18.00-19.00

Pony III

 

 

19.00-20.00

Privatspring

 

 20.00-21.00

Privatspring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

Fredag

Lørdag

 

15.15-16.00

Pony II

16.00-16.45

Pony II

09.00-09.30

Pony I

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

Pony III

16.45-17.30

Pony II

09.30-10.00

Pony I

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

Pony III

17.30-18.30

Spring II

10.00-10.30

Pony I

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00

Pony III

18.30-19.30

Spring III

10.30-11.15

Pony II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.15-12.00

Pony II 

Søndag


Holdtyper

 

15.00-15.30

Pony I


Pony I = Trækker

 

 

 

 

 

15.30-16.00

Pony IPony II = Begynder

 

 

 

 

 

16.00-16.30

Pony IPony III = Let øvet

 

 

 

 

 

16.45-17.15

Pony I

 

 


 

 

 

 

 

17.15-17.45

Pony I

 

 


 

 

 

 

 

17.45-18.15

Pony I

 

 


 Sponsorer